hệ thống cung cấp nước


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 76 : 1979 QUY TRÌNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT TRONG VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC. Procedures for technical management in operation of water supply systems Nguyên tắc chung. Những nhiệm vụ chính về công tác quản lý hệ thống cung cấp nước. 1.1. Bản quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước là những yêu cầu cơ bản trong thao tác vận hành, nhằm tận dụng đến mức tối đa hiệu suất của máy móc, thiết bị công trình. Bản quy trình này chỉ đề cập đến vấn đề kỹ thuật, còn các phần quản lý sản xuất, kinh doanh và an toàn lao động sẽ có các quy phạm quy trình hướng dẫn riêng. Khi áp dụng quy trình này, còn cần phải biết và tuân theo các quy phạm quy trình có liên […]

TCXD 76 : 1979 QUY TRÌNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT ...