hệ thống chữa cháy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-9 : 2009 ISO 14520-9 : 2006 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG – PHẦN 9: KHÍ CHỮA CHÁY HFC-227ea Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 9: HFC 227ea extinguishant Lời nói đầu TCVN 7161-9: 2009 thay thế TCVN 7161-9 : 2002 TCVN 7161-9: 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-9 : 2006. TCVN 7161-9: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7161 (ISO 14520) Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống bao gồm các phần sau: TCVN 7161-1: 2009 (ISO 14520-1 : 2006) – Phần 1 – Yêu […]

TCVN 7161-9 : 2009 ISO 14520-9 : 2006 HỆ THỐNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-13 : 2009 ISO 14520-13 : 2005 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG – PHẦN 13: KHÍ CHỮA CHÁY IG-100 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 13: IG-100 extinguishant Lời nói đầu TCVN 7161-13:2009 thay thế TCVN 7161-13:2002. TCVN 7161-13:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-13:2005. TCVN 7161-13:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7161 (ISO 14520) Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống bao gồm các phần sau: TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006) – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9:2006) – Phần 9: Khí chữa cháy […]

TCVN 7161-13 : 2009 ISO 14520-13 : 2005 HỆ THỐNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-1 : 2009 ISO 14520-1 : 2006 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Gaseous fire – extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 7161-1:2009 thay thế TCVN 7161-1:2002. TCVN 7161-1:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-1:2006 và Cor 1:2007. TCVN 7161-1:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7161 (ISO 14520) Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống bao gồm các phần sau: TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006) – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9:2006) – Phần […]

TCVN 7161-1 : 2009 ISO 14520-1 : 2006 HỆ THỐNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7161-9:2002 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN 9: CHẤT CHỮA CHÁY HFC 227EA Gaseous fire – extinguishing – Physical properties and system design Part 9: HFC 227EA extinguishant LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7161-9:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-9:2000 TCVN 7161-9:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị PCCC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. PHẠM VI ỨNG DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu riêng đối với hệ thống chữa cháy bằng khí dùng chất chữa cháy HFC227ea. Tiêu chuẩn này bao gồm các chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng và các khía cạnh an toàn. 1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ […]

TCVN 7161-9:2002 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7161-13:2002 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN 13: CHẤT CHỮA CHÁY IG-100 Gaseous fire – extinguishing – Physical properties and system design Part 13: IG-100 extinguishant LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7161-13:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-13:2000 TCVN 7161-13:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị PCCC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. PHẠM VI ỨNG DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu riêng đối với hệ thống chữa cháy bằng khí dùng chất chữa cháy IG-100. Tiêu chuẩn này bao gồm các chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng và các khía cạnh an toàn. 1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống hoạt […]

TCVN 7161-13:2002 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7161-1:2002 ISO 14520-1:2000 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design Phần 1: Yêu cầu chung Part 1: General requirements LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7161-1:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-1:2000 TCVN 7161-1:2002 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC21 thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. HƯỚNG DẪN Hệ thống chữa cháy theo tiêu chuẩn này được thiết kế nhằm tạo ra môi trường chữa cháy thể khí để dập tắt đám cháy. Một số phương pháp cung cấp chất chữa cháy khác nhau và phun chất chữa cháy vào điểm yêu cầu để dập tắt đám cháy được triển khai trong những năm gần đây, nên […]

TCVN 7161-1:2002 ISO 14520-1:2000 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6101:1996 ISO 6183:1990 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CACBON DIOXIT THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Fire protection equipment Carbon Dioxide extinguishing systems for use on premises Design and Installation PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về thiết kế và lắp đặt những hệ thống chữa cháy cacbon dioxit cố định sử dụng trong nhà. Những yêu cầu này không áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy trên tàu thủy, máy bay, trên xe chữa cháy lưu động, hoặc cho các hệ thống dưới lòng đất trong công nghiệp khai mỏ, cũng như đối với các hệ thống làm trơ trước bằng cacbon dioxit. Tiêu chuẩn này không quy định thiết kế các hệ thống dùng ở nơi có chỗ hở không đóng kín được vượt quá diện tích đã quy định và ở […]

TCVN 6101:1996 ISO 6183:1990 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – HỆ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5760:1993 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG Fire extinguishing system – General requirements for design, installation and use Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, lắp đặt và sử dụng các hệ thống chữa cháy được trang bị cho các công trình (nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở, cơ quan, nhà… ) 1.Thuật ngữ và định nghĩa 1.1 Hệ thống chữa cháy là tổng hợp các thiết bị kĩ thuật chuyên dùng, đường ống và chất chữa cháy dùng để dập tắt các đám cháy. 1.2 Hệ thống chữa cháy cố định là hệ thống chữa cháy được lắp đặt cố định. 1.3 Hệ thống chữa cháy bán cố định là hệ thống chữa cháy mà một phần của hệ thống được lắp đặt cố định, phần còn lại khi chữa cháy […]

TCVN 5760:1993 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY – YÊU CẦU CHUNG ...