hàn kim loại


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5017-1:2010 ISO 857-1:1998 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN – TỪ VỰNG – PHẦN 1: CÁC QUÁ TRÌNH HÀN KIM LOẠI Welding and allied processes – Vocabulary – Part 1: Metal welding processes Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các quá trình hàn kim loại và các thuật ngữ liên quan. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). ISO 4063 : 1998, Welding and allied processes – Nomenclature of processes and reference numbers (Hàn và các quá trình có liên quan […]

TCVN 5017-1:2010 ISO 857-1:1998 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN ...