hàm lượng trong thủy tinh


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9172 : 2012 THỦY TINH KHÔNG MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT Colorless glass – Test method for determination of silicon dioxide 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học hàm lượng silic dioxit trong thủy tinh thông dụng không mầu. 2. Tài liệu viện dẫn* Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có). TCVN 4851-1989 (ISO 3696:1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TCXD 136:1985 Thủy tinh – Cát để sản xuất thủy […]

TCVN 9172:2012 THỦY TINH KHÔNG MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...