hàm lượng titan


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5913 – 1995 ISO 1118 – 1978 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ AXIT CROMOTROPIC Lời nói đầu TCVN 5913 – 1995 hoàn toàn tương đương với ISO 1118 – 1978 (E); TCVN 5913 – 1995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 79 – Kim loại mầu và hợp kim của kim loại mầu – biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ AXIT CROMOTROPIC Aluminium and aluminium alloys Determination of titanium Spectrophotometric chromotropic acid method Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chung để xác định hàm lượng titan trong nhôm và hợp kim nhôm bằng phổ […]

TCVN 5913 – 1995 ISO 1118 – 1978 NHÔM VÀ ...