hàm lượng mangan


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5912 – 1995 ISO 886 – 1973 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG (HÀM LƯỢNG MANGAN TỪ 0,005 ĐẾN 1,5%) Lời nói đầu TCVN 5912 – 1995 hoàn toàn tương đương với ISO 886 – 1973 (E); TCVN 5912- 1995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 79 – Kim loại mầu và hợp kim của kim loại mầu – biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.   NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG (HÀM LƯỢNG MANGAN TỪ 0,005 ĐẾN 1,5%) Aluminium and aluminium alloys Determination of manganese Photometric method (Manganese content between 0,005 and 1,5%) Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định […]

TCVN 5912 – 1995 ISO 886 – 1973 NHÔM VÀ ...