hàm lượng formaldehyt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7756-12:2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 12: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMADEHYT Wood based panels – Test methods – Part 12: Determination of formaldehyde Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định ba phương pháp xác định hàm lượng formaldehyt phát tán hoặc tồn dư từ các loại ván gỗ nhân tạo, như sau: – Phương pháp buồng thí nghiệm, xác định hàm lượng formaldehyt phát tán trong 1 m3 không khí; – Phương pháp phân tích khí, xác định hàm lượng formaldehyt phát tán từ 1 m2 bề mặt trong 1 giờ; – Phương pháp chiết hay còn gọi là phương pháp Perforator, xác định hàm lượng formaldehyt tồn dư so với 100 g sản phẩm đã sấy khô. Việc lựa chọn phương pháp thử thích hợp phải tương ứng yêu cầu kỹ thuật của từng sản phẩm. […]

TCVN 7756-12:2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHẦN 12: XÁC ...