hầm lò mỏ quặng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6780-3 : 2009 YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ QUẶNG VÀ PHI QUẶNG – PHẦN 3: CÔNG TÁC THÔNG GIÓ VÀ KIỂM TRA KHÍ MỎ Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation – Part 3: Ventilation and air control Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn của công tác thông gió và kiểm tra khí mỏ trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng. Yêu cầu chung về không khí mỏ 2.1. Các mỏ hầm lò khi khai thác phải phân loại ra các mỏ có nguy hiểm về khí, bụi nổ và phải xác định được nồng độ các loại khí và bụi này. Các vỉa có thể phân chia ra nguy hiểm về nổ hoặc tự cháy. 2.2. Không khí trong các hầm lò có người làm […]

TCVN 6780-3 : 2009 YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI ...