hạ chìm xi phông


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8642: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG HẠ CHÌM ỐNG XI PHÔNG KẾT CẤU THÉP Hydraulic structures – Technical requirements for construction by sinking method of steel siphon Lời nói đầu TCVN 8642: 2011 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công hạ chìm ống xi phông kết cấu thép, được chuyển đổi từ 14TCN 179:2006, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8642: 2011 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông […]

TCVN 8642: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI YÊU CẦU KỸ ...