gỗ xử dụng trong kết cấu


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8166 : 2009 ISO 9709 : 2005 GỖ KẾT CẤU – PHÂN CẤP ĐỘ BỀN BẰNG MẮT THƯỜNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Structural timber- Visual strength grading – Basic principles Lời nói đầu TCVN 8166 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 9709 : 2005. TCVN 8166 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ và sản phẩm gỗ biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Nguyên tắc cơ bản của Tiêu chuẩn này là chấp nhận tất cả các quy trình phân cấp độ bền bằng mắt thường miễn là quy trình đó phải đảm bảo rằng việc xác định, kiểm soát và lưu hồ sơ phải đáp ứng các yêu cầu thể hiện cụ thể mức chỉ tiêu kết cấu đối […]

TCVN 8166 : 2009 GỖ KẾT CẤU – PHÂN CẤP ...