gỗ xẻ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-9 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ – PHẦN 9: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CẮT SONG SONG THỚ CỦA GỖ XẺ Wood – Physical and mechanical methods of test – Part 9: Determination of ultimate strength in shearing parallel to grain of sawn timber Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử gỗ xẻ xác định độ bền cắt song song thớ lớn nhất của loài lá kim và loài lá rộng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). […]

TCVN 8048-9 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8164 : 2009 ISO 13910 : 2005 GỖ KẾT CẤU – GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG CỦA GỖ PHÂN CẤP THEO ĐỘ BỀN – LẤY MẪU, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ TRÊN TOÀN BỘ KÍCH THƯỚC MẶT CẮT NGANG Structural timber – Characteristic values of strength graded timber – Sampling, full-size testing and evaluation Lời nói đầu TCVN 8164 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 13910 : 2005. TCVN 8164 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ và sản phẩm gỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá các giá trị đặc trưng của các chỉ tiêu kết cấu đối với gỗ xẻ có cấp và kích […]

TCVN 8164 : 2009 GỖ KẾT CẤU – GIÁ TRỊ ...