gỗ trụ nhỏ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1073:1971 GỖ TRÒN – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Round timber – Main dimension 1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ tròn thuộc các loại cây lá rộng. Tiêu chuẩn này không bắt buộc áp dụng cho gỗ tròn chuyên dùng như gỗ trụ nhỏ, gỗ làm giấy, gỗ làm tơ nhân tạo. 2 Gỗ tròn được chia thành bốn hàng theo đường kính và chiều dài như quy định trong bảng dưới đây: Hạng Đường kính đầu nhỏ D (cm) Chiều dài L (m) I Từ 25 trở lên Từ 2,5 trở lên II Từ 25 trở lên 1 ≤ L < 2,5 III 10 ≤ D < 25 Từ 2,5 trở lên IV 10 ≤ D < 25 1 ≤ L < 2,5 3 Mỗi cấp đường kính cách nhau 5cm. Chú thích: Đường kính của gỗ tròn phải đo theo đầu nhỏ, […]

TCVN 1073:1971 GỖ TRÒN – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN