GỖ PHI KẾT CẤU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10573:2014 YÊU CẦU PHÂN HẠNG GỖ PHI KẾT CẤU Non-structural timber grading requyrements Lời nói đầu TCVN 10573:2014 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 16415:2012 Non-structural timber grading requyrements. TCVN 10573:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết cấu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này mô tả các yêu cầu cơ bản của quy tắc phân hạng gỗ phi kết cấu. Các yêu cầu này đưa ra mức cơ bản tối thiểu để đảm bảo phạm vi áp dụng lớn nhất và linh hoạt khi áp dụng trong tiêu chuẩn này. Các chú thích liệt kê trong toàn bộ tiêu chuẩn này nhằm mục đích làm rõ ý nghĩa của một yêu cầu và/hoặc để hỗ trợ trong […]

TCVN 10573:2014 YÊU CẦU PHÂN HẠNG GỖ PHI KẾT CẤU