gỗ kết cấu


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8164 : 2009 ISO 13910 : 2005 GỖ KẾT CẤU – GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG CỦA GỖ PHÂN CẤP THEO ĐỘ BỀN – LẤY MẪU, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ TRÊN TOÀN BỘ KÍCH THƯỚC MẶT CẮT NGANG Structural timber – Characteristic values of strength graded timber – Sampling, full-size testing and evaluation Lời nói đầu TCVN 8164 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 13910 : 2005. TCVN 8164 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ và sản phẩm gỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá các giá trị đặc trưng của các chỉ tiêu kết cấu đối với gỗ xẻ có cấp và kích […]

TCVN 8164 : 2009 GỖ KẾT CẤU – GIÁ TRỊ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8165 : 2009 ISO 13912 : 2005 GỖ KẾT CẤU – PHÂN CẤP ĐỘ BỀN BẰNG THIẾT BỊ – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Structural timber – Machine strength grading – Basic principles Lời nói đầu TCVN 8165 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 13912 : 2005. TCVN 8165 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ và sản phẩm gỗ biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Nguyên tắc chung của tiêu chuẩn này là chấp nhận tất cả các qui trình phân cấp độ bền bằng thiết bị miễn là các qui trình này được xác định, được kiểm soát và được lưu hồ sơ nhằm phản ánh đúng thực tế sẽ sử dụng sản phẩm trong kết cấu. Tiêu chuẩn này […]

TCVN 8165 : 2009 GỖ KẾT CẤU – PHÂN CẤP ...