gỗ có xenlulô


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7750 : 2007 VÁN SỢI – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Fibreboards – Terminology, definition and classification Lời nói đầu TCVN 7750 : 2007 được xây dựng trên cơ sở EN 316 Woodfibreboards – Definition, classification and symbols. TCVN 7751 : 2007 được xây dựng trên cơ sở EN 309 Wood particleboards – Definition and classification. TCVN 7752 : 2007 được xây dựng trên cơ sở ISO 2047 Plywood – Vocabulary. TCVN 7753 : 2007 được xây dựng trên cơ sở EN 622-5 Fibreboards – Specifications – Part 5: Requirements for dry process boards (MDF). TCVN 7754 : 2007 được xây dựng trên cơ sở EN 312 Particleboards – Specification. TCVN 7755 : 2007 được xây dựng trên cơ sở ISO 12465 Plywood – Specifications; ISO 2426 Plywood – Classification by surface appearance; ISO 1954 Plywood – Tolerances on dimension; ISO 12466 Plywood […]

TCVN 7750 : 2007 VÁN SỢI – THUẬT NGỮ, ĐỊNH ...