giới hạn tối đa


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6560:1999 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ – GIỚI HẠN CHO PHÉP Air quality – Emission Standards for health care solid waste incinertors – Permissible limits.      1. Phạm vi áp dụng. 1.1 Tiêu chuẩn này quy định danh mục, giới hạn tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải của các lò đốt chất thải rắn y tế, khi thải vào không khí xung quanh. 1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát chất lượng khí thải của lò đốt chất thải rắn y tế và cũng áp dụng để lựa chọn và hoàn chỉnh thiết bị trong lĩnh vực chế tạo, nhập khẩu, lắp đặt, vận hành , bảo dưỡng lò đốt chất thải rắn y tế.      2. Tiêu chuẩn viện dẫn 2.1. Danh mục và giới hạn tối đa […]

TCVN 6560:1999 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – KHÍ THẢI LÒ ...