giai đoạn lập dự án


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8477 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ Hydraulic work – Demand for element and volume of the geological survey in design stages Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các dự án thủy lợi. 1.2 Đối với các dự án có nguồn vốn khác, các dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn, có thể tham khảo vận dụng thích hợp những quy định tương ứng trong tiêu chuẩn này và phải được sự thỏa thuận của Chủ đầu tư. 1.3 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các Dự án đê điều. Thuật ngữ và định nghĩa 2.1 Thành phần khảo sát địa chất (Element of the geological survey) – Thu thập, phân tích và đánh […]

TCVN 8477 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ...