giá trị nồng độ bụi


TCVN 5939: 2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ Air quality – Industrial emission standards – Inorganic substances and dusts.      Lời nói đầu TCVN 5939: 2005 thay thế cho TCVN 5939:1995, TCVN 6991:2001 TCVN 6992: 2001 và TCVN 6993:2001. TCVN 5939:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TCVN 146 “Chất lượng không khí” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định giá trị nồng độ tối đa của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp khi thải vào không khí xung quanh. Khí thải công nghiệp nói trong tiêu chuẩn này là khí thải do con người tạo ra từ các quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và […]

TCVN 5939:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ ...