giá trị giới hạn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6985:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH Water quality – Standards for industrial effluents discharged into lakes using for protection of aquatic life      Lời nói đầu TCVN 6985: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận. Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do […]

TCVN 6985:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6987:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VÙNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC Water quality – Standards for Industrial effluents discharged into coastal waters using for waters sports and recreation      Lời nói đầu TCVN 6987: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng . Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản […]

TCVN 6987:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5937:1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH Air quality – Ambient air quality standards      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn của các thông số cơ bản ( bao gồm bụi lơ lửng CO2, NO2, SO2, O3 và chì ) trong không khí xung quanh 1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí      2. Giá trị giới hạn Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh cho trong bảng 1. Downnload toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5937:1995 tại đây:

TCVN 5937:1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5945:1995 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – TIÊU CHUẨN THẢI Industrial waste water – Standard for discharge.      1.Phạm vi áp dụng 1.1.Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần trong Nước thải của các cơ cở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch về… (gọi chung là Nước thải công nghiệp). 1.2.Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát chất lượng Nước thải công nghiệp trước khi đổ vào các vực nước.      2.Giá trị giới hạn 2.1.Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần của Nước thải công nghiệp khi đổ vào các vực Nước phải phù hợp với quy định trong bảng 1. 2.2.Đối với Nước thải của một số ngành công nghiệp đặc thù, giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần được quy […]

TCVN 5945:1995 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – TIÊU CHUẨN THẢI