gạch xây từ bê tông bọt


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9030:2011 BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP – PHƯƠNG PHÁP THỬ Lightweight concrete – Non-autoclaved aerated, foam concrete bricks – Test methods Lời nói đầu TCVN 9030:2011 chuyển đổi từ TCXDVN 317:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9030:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP – PHƯƠNG PHÁP THỬ Lightweight concrete – […]

TCVN 9030:2011 BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, ...