GẠCH TERRAZZO


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7744 : 2007 GẠCH TERRAZZO Terrazzo tiles Lời nói đầu TCVN 7744 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng. Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   GẠCH TERRAZZO Terrazzo tiles Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch terrazzo liên kết xi măng dùng cho các công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng đồng thời tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới […]

TCVN 7744 : 2007 GẠCH TERRAZZO Terrazzo tiles