gạch kiềm tính


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9033 : 2011 GẠCH CHỊU LỬA CHO LÒ QUAY – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Refractory bricks for use in rotary kilns – Dimensions Lời nói đầu TCVN 9033:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 350:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9033:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH CHỊU LỬA CHO LÒ QUAY – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Refractory bricks for use in rotary kilns – Dimensions Phạm vi áp […]

TCVN 9033 : 2011 GẠCH CHỊU LỬA CHO LÒ QUAY ...