gạch gốm ốp lát


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7745:2007 GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Dry pressed ceramic tiles – Specifications Lời nói đầu TCVN 7745:2007 thay thế TCVN 6883:2001; TCVN 6884:2001; TCVN 6414:1998; TCVN 7133:2002 và TCVN 7134:2002. TCVN 7745:2007 được xây dựng dựa trên cơ sở ISO 13006:1998 Ceramic Tiles. TCVN 7745:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Dry pressed ceramic tiles – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, có hoặc không phủ men, […]

TCVN 7745:2007 GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7899-4 : 2008 ISO 13007-4 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT – VỮA, KEP CHÍT MẠCH VÀ DÁN GẠCH – PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP THỬ VỮA, KEO CHÍT MẠCH Ceramic tiles – Grouts and adhesives – Part 4: Test methods for grouts Lời nói đầu TCVN 7899-4 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 13007-4 : 2005 TCVN 7899-4 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 189 Sản phẩm gốm xây dựng biên soạn trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH MAPEl Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7899 (ISO 13007) với tên gọi chung là Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch, gồm các phần sau: – Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu […]

TCVN 7899-4 : 2008 GẠCH GỐM ỐP LÁT – VỮA, ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7899-3 : 2008 ISO 13007-3 : 2004 GẠCH GỐM ỐP LÁT – VỮA, KEO CHÍT MẠCH VÀ DÁN GẠCH – PHẦN 3: THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VỮA, KEO CHÍT MẠCH Ceramic tiles – Grouts and adhesives – Part 3: Terms, definitions and specifications for grouts Lời nói đầu TCVN 7899-3:2008 hoàn toàn tương đương ISO 13007-3:2004. TCVN 7899-3:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 189 Sản phẩm gốm xây dựng biên soạn trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH MAPEI Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7899 (ISO 13007) với tên gọi chung là Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch, gồm các phần sau: – Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa […]

TCVN 7899-3 : 2008 GẠCH GỐM ỐP LÁT – VỮA, ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7899-1 : 2008 ISO 13007-1 : 2004 GẠCH GỐM ỐP LÁT – VỮA, KEO CHÍT MẠCH VÀ DÁN GẠCH – PHẦN 1: THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VỮA, KEO DÁN GẠCH Ceramic tiles – Grouts and adhesives – Part 1: Terms, definitions and specifications for adhesives Lời nói đầu TCVN 7899-1 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 13007-1 : 2004 và Bản đính chính kỹ thuật 1 : 2006. TCVN 7899-1 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 189 Sản phẩm gốm xây dựng biên soạn trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH MAPEI Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7899 (ISO 13007) với tên gọi chung là Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít […]

TCVN 7899-1 : 2008 GẠCH GỐM ỐP LÁT – VỮA, ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-8: 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 8: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ GIÃN NỞ NHIỆT DÀI Ceramic floor and wall tiles – Test methods – Part 8: Determination of linear thermal expansion 1. Phạm vi áp dụng Phần này của TCVN 6415 : 2005 quy định phương pháp xác định hệ số giãn nở nhiệt dài đối với gạch gốm ốp lát có phủ men hoặc không phủ men. 2. Nguyên tắc Hệ số giãn nở nhiệt dài của gạch gốm ốp lát được xác định trong khoảng từ nhiệt độ phòng đến 100 °C. 3. Thiết bị 3.1. Thiết bị thử hệ số giãn nở nhiệt dài, có khả năng tăng nhiệt độ (5 ± 1) °C/phút và phân bố nhiệt độ đồng đều đối với mẫu. Một số loại thiết bị yêu cầu thời gian sốc nhiệt ở […]

TCVN 6415-8: 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT – PHƯƠNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7483 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT ĐÙN DẺO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Extruded ceramic floor and wall tiles – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm có phủ men hoặc không phủ men, được tạo hình bằng phương pháp đùn dẻo, thuộc nhóm A theo TCVN 7132 : 2002, có độ hút nước E ≤ 3 % (AI), 3 % < E ≤ 6 % (AIIa), 6 % < E ≤ 10 % (AIIb) và E > 10 % (AIII) dùng để ốp và lát các công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6415-1 : 2005 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm. TCVN 6415-2 : 2005 Gạch gốm ốp lát […]

TCVN 7483 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT ĐÙN DẺO ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN Ceramic floor and wall tiles – Definitions, classification, characteristics and marking 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định cách phân loại, các đặc tính kỹ thuật và cách ghi nhãn đối với gạch gốm dùng để lát nền và ốp tường các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6415 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử. TCVN 6883 : 2001 Gạch gốm ốp lát – Gạch granit – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6884 : 2001 Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp (0,5 % < E < 3 %) – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6885 : 2001 Gạch gốm ốp lát – Xác định […]

TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN ...