gạch chịu lửa kiềm


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9032:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH KIỀM TÍNH MANHÊDI SPINEL VÀ MANHÊDI CRÔM DÙNG CHO LÒ QUAY Refractories – Magnesia spinel and magnesia chrome bricks for rotary kilns Lời nói đầu TCVN 9032:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 295:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9032:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH KIỀM TÍNH MANHÊDI SPINEL VÀ MANHÊDI CRÔM DÙNG CHO LÒ QUAY […]

TCVN 9032:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH KIỀM TÍNH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8253 : 2009 GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO LÒ THỔI ÔXY VÀ LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP – HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Basic refractory bricks for oxygen steel-making converters and electric funaces – Shape and dimensions Lời nói đầu TCVN 8253 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ISO 5019-6:2005. TCVN 8253 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO LÒ THỔI ÔXY VÀ LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP – HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Basic refractory bricks for oxygen steel-making converters and electric funaces – Shape and dimensions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định hình dạng và kích thước cơ […]

TCVN 8253 : 2009 GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO ...