gạch bê tông bọt


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9029:2011 BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Lightweight concrete – Non-autoclaved aerated, foam concrete bricks – Specifications Lời nói đầu TCVN 9029:2011 chuyển đổi từ TCXDVN 316:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9029:2011 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Lightweight concrete […]

TCVN 9029:2011 BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, ...