đường ốn dẫn xăng dầu


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4317 : 1986 TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM TẬP V TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU NHÀ KHO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Warehouses – Basic principles for design Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế mới hoặc cải tạo nhà kho trong phạm vi cả nước. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế các nhà kho bảo quản các loại: – Nguyên vật liệu rời: Xi măng, bột và thức ăn gia súc, phân khoáng khô, ngũ cốc cao su, bông, Xenlulôit. – Các sản phẩm có yêu cầu công nghiệp bảo quản đặc biệt: Chất nổ và chất phóng xạ, chất độc tác dụng mạnh, hoá chất bảo vệ thực vật, chất dẻo cháy được và phim ảnh, các chất khí cháy và […]

TCVN 4317 : 1986 KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ...