dung sai ván mỏng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10574:2014 ISO 18775:2008 VÁN MỎNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA, XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ DUNG SAI Veneers – Terms and definitions, determination of physical characteristics and tol erances Lời nói đầu TCVN 10574:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 18775:2008. TCVN 10574:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết cấu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VÁN MỎNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA, XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ DUNG SAI Veneers – Terms and definitions, determination of physical characteristics and tol erances Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa (bao gồm các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến các đặc điểm và khuyết tật), các phương pháp xác định đặc […]

TCVN 10574:2014 VÁN MỎNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA, ...