dụng cụ mài


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3152 – 1979 DỤNG CỤ MÀI YÊU CẦU AN TOÀN Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành: Viện nghiên cứu Khoa học bảo hộ lao động Tổng công đoàn Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 658/TC-QĐ ngày 27 tháng 12 năm 1979 DỤNG CỤ MÀI YÊU CẦU AN TOÀN Abrasive products the safety code for use Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các dạng dụng cụ mài làm việc với tốc độ từ 15 đến 100 m/s và quy định quy trình, quy tắc làm việc an toàn của chúng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho dụng cụ mài kim cương và bánh đánh bóng chế tạo bằng các […]

TCVN 3152 – 1979 DỤNG CỤ MÀI YÊU CẦU AN ...