dụng cụ điện cầm tay


TCVN 7996-2-23:2014 IEC 60745-2-23:2012 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-23: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY MÀI KHUÔN VÀ CÁC DỤNG CỤ QUAY NHỎ Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-23: Particular requirements for die grinders and small rotary tools Lời nói đầu TCVN 7996-2-23:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-18:2008; TCVN 7996-2-23:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ […]

TCVN 7996-2-23:2014 IEC 60745-2-23:2012 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-9:2014 IEC 60745-2-9:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-9: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY TARÔ Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-9: Particular requirements for tappers Lời nói đầu TCVN 7996-2-9:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-9:2008; TCVN 7996-2-9:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – […]

TCVN 7996-2-9:2014 IEC 60745-2-9:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...


TCVN 7996-2-18:2014 IEC 60745-2-18:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-18: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-18: Particular requirements for strapping tools Lời nói đầu TCVN 7996-2-18:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-18:2008; TCVN 7996-2-18:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – […]

TCVN 7996-2-18:2014 IEC 60745-2-18:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...TCVN 7996-2-16:2014 IEC 60745-2-16:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-16: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY BẮN ĐINH Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-16: Particular requirements for tackers Lời nói đầu TCVN 7996-2-16:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-16:2008; TCVN 7996-2-16:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – […]

TCVN 7996-2-16:2014 IEC 60745-2-16:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...


TCVN 7996-2-15:2014 IEC 60745-2-15:2009 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-15: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CẮT TỈA HÀNG RÀO CÂY XANH Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-15: Particular requirements for hedge trimmers Lời nói đầu TCVN 7996-2-15:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-15:2009; TCVN 7996-2-15:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng […]

TCVN 7996-2-15:2014 IEC 60745-2-15:2009 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...


TCVN 7996-2-17:2014 IEC 60745-2-17:2010 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-17: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY PHAY RÃNH VÀ MÁY ĐÁNH CẠNH Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers Lời nói đầu TCVN 7996-2-17:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-17:2010; TCVN 7996-2-17:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động […]

TCVN 7996-2-17:2014 IEC 60745-2-17:2010 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-21:2011 IEC 60745-2-21:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-21: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY THÔNG ỐNG THOÁT NƯỚC Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-21: Particular requirements for drain cleaners Lời nói đầu TCVN 7996-2-21:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-21:2008; TCVN 7996-2-21:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền […]

TCVN 7996-2-21:2011 IEC 60745-2-21:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-20 : 2011 IEC 60745-2-20 : 2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-20: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA VÒNG Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-20: Particular requirements for band saw TCVN 7996-2-20:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-20:2008;  TCVN 7996-2-20:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng […]

TCVN 7996-2-20 : 2011 IEC 60745-2-20 : 2008 DỤNG CỤ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-19 : 2011 IEC 60745-2-19 : 2010 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN PHẦN 2-19: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY BÀO XOI Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-13: Particular requirements for jointers Lời nói đầu TCVN 7996-2-19:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-19:2010; TCVN 7996-2-19:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền […]

TCVN 7996-2-19 : 2011 IEC 60745-2-19 : 2010 DỤNG CỤ ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-13 : 2011 IEC 60745-2-13 : 2006 WITH AMENDMENT 1 : 2009 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2 – 13: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA XÍCH Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-13: Particular requirements for chain saws Lời nói đầu TCVN 7996-2-13:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-13:2006 và sửa đổi 1:2009; TCVN 7996-2-13:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 […]

TCVN 7996-2-13 : 2011 IEC 60745-2-13 : 2006 WITH AMENDMENT ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-11 : 2011 IEC 60745-2-11 : 2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-11: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA TỊNH TIẾN (MÁY CƯA CÓ ĐẾ NGHIÊNG ĐƯỢC VÀ MÁY CƯA CÓ LƯỠI XOAY ĐƯỢC) Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and saber saws) Lời nói đầu TCVN 7996-2-11:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-11:2008; TCVN 7996-2-11:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động […]

TCVN 7996-2-11 : 2011 IEC 60745-2-11 : 2008 DỤNG CỤ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-14 : 2009 IEC 60745-2-14 : 2006 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-14: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY BÀO Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-14: Particular requirements for planers Lời nói đầu TCVN 7996-2-14:2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-14:2006; TCVN 7996-2-14:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền […]

TCVN 7996-2-14 : 2009 IEC 60745-2-14 : 2006 DỤNG CỤ ...