download tiêu chuẩn 7378


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7378:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG – RUNG ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH – MỨC RUNG GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Vibration and shock – Vibration of buildings – Limits of vibration levels and method for evaluation Lời nói đầu TCVN 7378:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC43 SC1 “Rung động và va chạm” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Phạm vi áp dụng. 1.1. Tiêu chuẩn này quy định mức rung giới hạn (tính theo vận tốc) do các hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông, v.v… tác động lên các công trình dân dụng, di tích văn hóa, lịch sử, (sau đây gọi tắt là công trình). 1.2. Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc cơ bản để tiến hành đo […]

TCVN 7378:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG – RUNG ...