download tiêu chuẩn 7026


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7026:2002 ISO 7165:1999 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY – TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting – Portable fire extinguishers – Performance and construction Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chủ yếu để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của các bình chữa cháy xách tay. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chữa cháy khi nạp đầy có khối lượng tổng lớn nhất là 20 kg. Chú thích – Trong một số trường hợp, có thể chấp nhận các bình chữa cháy có khối lượng tổng khi đã nạp đầy tới 25 kg. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 3130 : 1975 Determination of moisture content for physical and mechanical tests (Gỗ – Xác định hàm lượng ẩm cho các thử nghiệm vật lý và cơ học). TCVN 4878:1989 (ISO 3941:1977) […]

TCVN 7026:2002 ISO 7165:1999 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA ...