download tiêu chuẩn 6141


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6141:2003 ISO 4065:1996 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – BẢNG CHIỀU DÀY THÔNG DỤNG CỦA THÀNH ỐNG Thermoplastics pipes – Universal wall thickness table Lời nói đầu TCVN 6141 : 2003 thay thế TCVN 6141 : 1996. TCVN 6141 : 2003 hoàn toàn tương đương ISO 4065 : 1996. TCVN 6141 : 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 Từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi […]

TCVN 6141:2003 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – BẢNG CHIỀU DÀY ...