download tiêu chuẩn 6107


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6107 : 1996 ASTM : E 425 – 90 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – THỬ RÒ RỈ – THUẬT NGỮ Non – destructive testing – Leak testing – Terminology Lời nói đầu TCVN 6107 : 1996 tương đương với ASTM : E 425 – 90 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6107 : 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – THỬ RÒ RỈ – THUẬT NGỮ Non – destructive testing – Leak testing – Terminology 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này giải thích các thuật ngữ dùng trong thử không phá hủy bằng thử rò rỉ. 1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các văn bản, […]

TCVN 6107 : 1996 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – THỬ ...