download tiêu chuẩn 6073


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6073:2005 SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – YÊU CẦU KỸ THUẬT Sanitary ceramic wares – Specifications Lời nói đầu TCVN 6073 : 2005 thay thế TCVN 6073 : 1995. TCVN 6073 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – YÊU CẦU KỸ THUẬT Sanitary ceramic wares – Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho các sản phẩm sứ vệ sinh (không bao gồm phần phụ kiện). 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các […]

TCVN 6073:2005 SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH – YÊU CẦU ...