download tiêu chuẩn 4038


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4038:1985 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Drainage. Terminology and definitions Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước. Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa Khái niệm chung 1 2 3 4 5 6   7 8 Thoát nước Nước thải Nước sinh hoạt Nước mưa Nước thải sản xuất Nguồn tiếp nhận nước thải Nguồn nước Sự nhiễm bẩn               Nơi tập trung thường xuyên hay tạm thời nước thiên nhiên trên mặt đất hay trong các lớp đất đá có chế độ dòng chảy Thoát nước và lưu lượng nước thải 9. Lưu lượng nước        Lượng nước thải chảy qua mắt cắt ướt của dòng chảy trong một đơn thải vị thời […]

TCVN 4038:1985 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ...