download TCVN 8825 2011


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8825:2011 PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN Mineral admixtures for roller-compacted concrete Lời nói đầu TCVN 8825:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 395:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8825:2011 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN Mineral admixtures for roller-compacted concrete Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia khoáng để chế tạo bê tông đầm lăn. Tài liệu viện […]

TCVN 8825:2011 PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM ...