download tcvn 7711


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7711:2007 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT Sulfate resistance blended portland cement Lời nói đầu TCVN 7711 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT Sulfate resistance blended portland cement Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi […]

TCVN 7711:2007 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT