download tcvn 7538


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7538-4 : 2007 ISO 10381-4 : 2003 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU – PHẦN 4: HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH ĐIỀU TRA CÁC VÙNG TỰ NHIÊN, BÁN TỰ NHIÊN VÀ VÙNG CANH TÁC Soil quality – Sampling – Part 4: Guidance on the procedure for investigation of natural, near-natural and cultivated sites Lời nói đầu TCVN 7538-4 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10381-4 : 2003. TCVN 7538-4 : 2007 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7538 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Chất lượng đất – Lấy mẫu – TCVN 7538-1 : 2006 (ISO 10381-1 : 2002) Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu. – TCVN 7538-2 : 2005 (ISO 10381-2 : […]

TCVN 7538-4 : 2007 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7538-5 : 2007 ISO 10381-5: 2005 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU – PHẦN 5: HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH ĐIỀU TRA CÁC VÙNG ĐÔ THỊ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM BẨN ĐẤT Soil quality – Sampling – Part 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil contamination Lời nói đầu TCVN 7538-5 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10381-5 : 2005. TCVN 7538-5 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7538 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Chất lượng đất – Lấy mẫu. – TCVN 7538-1 : 2006 (ISO 10381-1 : 2002) Phần 1 : Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu. […]

TCVN 7538-5 : 2007 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU ...