download tcvn 7374


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7374:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG PHỐTPHO TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index values of total phosphorus content in the soils of Vietnam Lời nói đầu TCVN 7374:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.   CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG PHỐTPHO TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index values of total phosphorus content in the soils of Vietnam Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định khoảng giá trị chỉ thị của hàm lượng phốt pho tổng số (tính theo P2O5) trong một số nhóm đất chính của Việt Nam. Giá trị chỉ thị này làm cơ sở cho việc sử dụng […]

TCVN 7374:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ ...