download tcvn 7373


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7373:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index values of total Nitrogen content in the soils of Vietnam Lời nói đầu TCVN 7373:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.   CHẤT LƯỢNG ĐẤT – GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index values of total Nitrogen content in the soils of Vietnam Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định khoảng giá trị chỉ thị của hàm lượng nitơ tổng số (N%) trong một số nhóm đất chính của Việt Nam. Chỉ thị này làm cơ sở cho việc sử dụng đất, sử dụng […]

TCVN 7373:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – GIÁ TRỊ CHỈ ...