download tcvn 7014


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7014:2002 ISO 13853:1998 AN TOÀN MÁY – KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỂ NGĂN KHÔNG CHO CHÂN NGƯỜI CHẠM TỚI VÙNG NGUY HIỂM Safety of machinery – Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs Lời nói đầu TCVN 7014 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 13853:1998. TCVN 7014 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC 1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy […]

TCVN 7014:2002 AN TOÀN MÁY – KHOẢNG CÁCH AN ...