download tcvn 6966


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6966-2:2001 ISO 8689-2:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHÂN LOẠI SINH HỌC SÔNG – PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỂ HIỆN CÁC DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG SINH HỌC THU ĐƯỢC TỪ CÁC CUỘC KHẢO SÁT ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN Water quality – Biological classification of rives – Part 2: Guidance on the presentation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates Lời nói đầu TCVN 6966-2:2001 hoàn toàn tương đương với ISO 8689-2:2000 TCVN 6966-2:2001 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành. Lời giới thiệu Các dữ liệu chất lượng sinh học được sử dụng rất đa dạng cho các dòng nước chảy; việc sử dụng này bao gồm: đánh giá sự ô nhiễm, phân loại chất lượng […]

TCVN 6966-2:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHÂN LOẠI SINH ...