download tcvn 6774


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6774:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGỌT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH Water quality – Fresh-water quality guidelines for protection of aquatic lifes Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để làm hướng dẫn đánh giá chất lượng một nguồn nước mặt phù hợp và an toàn đời sống thủy sinh. Tiêu chuẩn này áp dụng làm căn cứ để lập ra các yêu cầu về quản lý chất lượng của nguồn nước nhằm mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh. Chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh Để bảo vệ đời sống thủy sinh, mọi hoạt động kinh tế – xã hội có liên quan đến nước htải và kiên quan đến khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, đều không gây ra sự biến đổi các mức thông số chất lượng nguồn nước??? khác với […]

TCVN 6774:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC ...