download tcvn 6495


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6495-2 : 2001 ISO 11074-2 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG – PHẦN 2: CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN LẤY MẪU Soil quality – Vocabulary – Part 2: Terms and definitions relating to sampling Lời nói đầu TCVN 6495 – 2 : 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 11074 – 2 : 1998. TCVN 6495 – 2 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG – PHẦN 2: THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN LẤY MẪU Soil quality – Vocabulary – Part 2 : Terms and definitions relating to sampling 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định danh mục những thuật […]

TCVN 6495-2 : 2001 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6495 – 1 : 1999 ISO 11074 -1 : 1996 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG – PHẦN 1 : THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA – LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ VÀ Ô NHIỄM ĐẤT Soil quality – Vocabulary – Part 1 : Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil Lời nói đầu TCVN 6495 – 1 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 11074 : 1996. TCVN 6405 – 1 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Mở đầu Đánh giá chất lượng đất là vấn đề phức tạp do tính đa dạng trong sử dụng, nguy hại và biến đổi của đất. Ban kỹ thuật Chất lượng đất đã […]

TCVN 6495 – 1 : 1999 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – ...