download tcvn 6108


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6108:1996 ASTM:E 270 – 90a THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM TRA THẨM THẤU CHẤT LỎNG – THUẬT NGỮ Non – destructive testing – Liquid penetrant examination – Terminology   Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này giải thích các thuật ngữ dùng trong thử không phá hủy bằng kiểm tra thẩm thấu chất lỏng. 1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các văn bản, tài liệu kỹ thuật đào tạo, hướng dẫn sử dụng… trong thử không phá hủy bằng kiểm tra thẩm thấu chất lỏng. Các thuật ngữ Angstron (angstrom unit – A): là một đơn vị đo chiều dài, thường dùng để đo bước sóng của các bức xạ điện từ, như ánh sáng. Một angstron bằng 0,1 namomet Một namomet bằng 10-9 mét. Ánh sáng đen (black light): là bức xạ điện từ trong vùng tử ngoại gần có bước […]

TCVN 6108:1996 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM TRA THẨM ...