download tcvn 6067


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6067:2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Sulphate resisting portland cement – Technical requirements Lời nói đầu TCVN 6067 : 2004 thay thế cho TCVN 6067 : 1995. TCVN 6067 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.   XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Sulphate resisting portland cement – Technical requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng bền sun phát sử dụng cho các công trình xây dựng trong môi trường xâm thực sun phát. Tài liệu viện dẫn TCVN 141 : 1998 […]

TCVN 6067:2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – ...