download TCVN 5502


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG TCVN 5502: 2003 thay thế TCVN 5502: 1991 TCVN 5502 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC 1 Sản phẩm hoá học biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Domestic supply water – Quality requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định chất lượng đối với nước đã qua xử lý, sau hệ thống phân phối, dùng trong sinh hoạt. Sau đây gọi là nước cấp sinh hoạt. Tài liệu viện dẫn TCVN 5499 – 1995: Chất lượng nước – Phương pháp Uyncle (Winkler) – Xác định oxy hoà tan. TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666-3: 1984) Chất lượng nước – Xác định thuỷ ngân […]

TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU ...