download tcvn 5307


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5307: 1991 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM CỦA DẦU MỎ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Petroleum storages and petroleum products – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ (sau đây gọi tắt là kho xăng dầu). Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế: Các kho dầu mỡ động, thực vật. Các kho chứa hơi đốt hoá lỏng. Các kho xăng dầu dùng tạm không quá 5 năm. Các kho xây dựng trong hang và dưới nước. Các bể chứa khác với thành phần công nghệ của kho. Quy định chung 1.1. Các nhà sản xuất và các nhà kho trong kho xăng dầu (trạm bơm dầu, nhà đóng dầu phuy, phòng hoá nghiệm…) phải thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn […]

TCVN 5307: 1991 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM ...