download tcvn 5301


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5301:1995 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – HỒ SƠ ĐẤT Soil quality – Soil record Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho đất trồng (dưới đây gọi tắt là “đất”) và quy định những yêu cầu lớp hồ sơ đất nhằm xác định và kiểm soát độ nhiễm bẩn và thoái hoá để đề ra các biện pháp bảo vệ, tăng độ phì nhiêu và sử dụng hợp lí đất. Nội dung của hồ sơ đất. Trong hồ sơ phải có những số liệu sau đây: 2.1. Vị trí địa lí của đất được lớp hồ sơ; 2.2. Các điều kiện địa lí tự nhiên của địa phương; 2.2.1. Nhiệt độ không khí trung bình; oC; 2.2.1.1. Nhiệt độ trung bình tháng một; oC; 2.2.1.2. Nhiệt độ trung bình tháng bảy; oC; 2.2.2. Tổng lượng giáng thuỷ trung bình năm; mm; 2.2.3. Mực nước […]

TCVN 5301:1995 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – HỒ SƠ ĐẤT