download tcvn 3735


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3735:82 PHỤ GIA HOẠT TÍNH PUDÔLAN Pozzolanic materials Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại pudôlan thiên nhiên ở dạng nguyên khai hoặc gia nhiệt, dùng để chế tạo xi măng poóc lăng, xi măng poóc lăng pudôlan và chất kết dính vôi pudôlan YÊU CẦU KỸ THUẬT 1.1. Tùy theo độ hoạt tính, pudôlan thiên nhiên được chia làm ba loại, theo bảng sau: Độ hoạt tính của pudôlan Lượng vôi hút từ dung dịch vôi bão hòa sau 30 ngày đêm của 1 gam pudôlan, mg CaO Mạnh Trung bình Yếu Lớn hơn, 100 60 – 100 Lớn hơn 30, nhỏ hơn 60 1.2. Pudôlan hoạt tính cần phải đạt các yêu cầu kỹ thuật sau: a) Lượng vôi hút từ dung dịch vôi bão hòa sau 30 ngày đêm của 1 gam pudôlan (mgCaO) phải theo yêu cầu ghi ở bảng […]

TCVN 3735:82 PHỤ GIA HOẠT TÍNH PUDÔLAN